آخرین اخبار : 

بالاتنه متد گرلاوین

آموزش بالاتنه متد گرلاوین

الگوی پشت بالاتنه حال برای قسمت پشت اختلاف قد بالاتنه جلو و پشت را بدست می آوریم , عدد بدست آمده را در قسمت وسط پشت از خط گردن بالاتنه و خطی رسم میکنیم , سپس از این نقطه بلندی

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام