آخرین اخبار : 

تابلوی شماره دوزی گل بنفشه.

تابلو شماره دوزی

یه تابلوی شماره دوزی طرح بنفشه. تصویر بزرگ: راهنمای رنگها: نقشه۱: نقشه۲: نقشه۳: نقشه۴: