آخرین اخبار : 

توضیح بافت كلاه بافتنی

کلاه بافتنی

کلاه معمولی     برای بافتن این کلاه من ۷۲ دانه سر انداختم و به صورت دو زیر، دو رو شروع کردم بافتن تا حدود بیست و پنج سانتیمتر، بعد در یک رج هر دو تا زیر رو با هم

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام