آخرین اخبار : 

دامن 6 ترک

آموزش دوخت دامن شش ترک

  برای رسم الگوی دامنن ۶ ترک اندازه های دور باسن و دور کمر را بر ۶ تقسیم میکنیم دور باسن /۶ = عرض الگو          ۹۶ / ۶ = ۱۶ دور کمر / ۶ = ۷۲ / ۶ = ۱۲ عرض

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام