آخرین اخبار : 

دوختن بلوز آستین کیمونو سرشانه جلو چین

آموزش دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه جلو چین

 دوخت بلوز آستین کیمونو سرشانه جلو چین ۱- برای پشت لباس پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه قد آستین دولا می کنیم. ۲- از دولای بسته پارچه ۷ سانت داخل و ۴ سانت پایین رفته خط دور گردن