آخرین اخبار : 

دوختن کیف موبایل

آموزش دوخت کیف موبایل

آموزش دوخت یک جا موبایلی به همراه تزئینش که البته برای روی جا موبایلی یک هنر جدید استفاده شده که نوعی تکه دوزی هست و بعدا بازم بهش می پردازم تصویر بزرگ کیف موبایل: مراحل دوخت کیف موبایل۱: مراحل دوخت کیف