آخرین اخبار : 

دوخت دامن تنگ جلو پیلی دار

آموزش دوخت دامن تنگ جلو پیلی دار

الگوی دامن تنگ جلو پیلی دار برای رسم این دامن هم به الگوی دامن تنگ احتیاج داریم پس از رسم این الگو از لبه پایین دامن روی خط وسط جلو ۵/۱ خارج شده و آن را به خط کمر وصل