آخرین اخبار : 

دوخت دامن 8 ترک بادبزنی یا شانل

آموزش دوخت دامن هشت ترک بادبزنی یا شانل

دامن ۸ ترک بادبزنی یا شانل برای رسم الگوی این دامن اندازه دور باسن و دور کمر را بر ۸ تقسیم میکنیم دور باسن / ۸ = عرض الگو           ۹۶ / ۸ = ۱۲ دور کمر / ۸ = ۷۲

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام