آخرین اخبار : 

دوخت پتوی کودک

آموزش دوخت پتوی کودک

یک پتوی عروسکی برای بچه ها. برای الگوی قسمت بالای پتو خط های نقطه چین رو که با شماره ۳۲ مشخص شدن  در نظر بگیرین. تصویر بزرگ: الگو: