آخرین اخبار : 

دوخت پیراهن طبقه ای

پیراهن طبقه ای

یک نمونه از پیراهن مجلسی طبقه ای.