آخرین اخبار : 

روش دوخت دامن شلواری بدون پیلی

آموزش دوخت دامن شلواری بدون پیلی

  این تقسیماتی که مینویسم ثابت هست عرض کادر * ۲ = دور با – سن    ۵۰ * ۲ = ۱۰۰ دور با – سن / ۳ = قدفاق        ۱۰۰ / ۳ = ۳۳ عرض کادر / ۴ = گشادی فاق      ۵۰ /

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام