آخرین اخبار : 

زیر بشقابی کاغذی

مدل های زیر بشقابی

اینم یک مدل زیبا از زیر بشقابی کاغذی. تصویر بزرگ: مراحل ساخت: