آخرین اخبار : 

ساخت عروسک اژدها

عروسک جورابی اژدها

مدلی از عروسک جورابی به شکل اژدها. تصویر بزرگ: مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲: مراحل ساخت۳: مراحل ساخت۴: مراحل ساخت۵: