آخرین اخبار : 

طرز دوخت دامن کلوش

طرز دوخت دامن کلوش

۱-     ابتدا اندازه دور کمر را تقسیم بر ۳ نمایید و آن را k بنامید. ۲-     سپس برای مشخص نمودن اندازه شعاع کمر k/20 را بدست آورید و از k کم کنید. ۳-     در این مرحله دو خط عمود بر

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام