آخرین اخبار : 

كلاه بافتنی

بافتن کلاه بافتنی

این اندازه ها برای نینی های به ترتیب ۶ ماهه.۱۲ ماهه و ۱۸ ماهه هستن ولی می توانید برای خودتون یا همسرتون هم ببافید برای بافتن این کلاه از کاموا متوسط و میل ۵ میلی استفاده میکنیم دستور کار: اول۴۸٫٫۵۶….۶۴

کلاه بافتنی

کلاه معمولی     برای بافتن این کلاه من ۷۲ دانه سر انداختم و به صورت دو زیر، دو رو شروع کردم بافتن تا حدود بیست و پنج سانتیمتر، بعد در یک رج هر دو تا زیر رو با هم