آخرین اخبار : 

مدل اشکی

آموزش بافت مدل اشکی

مدل اشکی یا قطره ای :این مدل را من با ۲۹ دانه به عنوان نمونه بافتم . رج اول : همه دانه ها از زیر رج دوم : همه دانه ها از رو رج سوم : ۲ دانه از زیر