آخرین اخبار : 

مدل بافت توری

یک مدل بافت توری

هر دالبر را  ۱۱ دانه ای در نظر گرفته ام که می توان آن را پهن تر و یا کو چکتر نیز بافت برای انداختن دو دالبر در کنار هم آموزش می دهم و بقیه مانند آن تکرار می شود۱-

آموزش بافت توری زیگزاگی

مدل : من برای بافت این مدل ۴۳ دانه سرانداختم . ( الگوی بافتنی) رج اول : یک دانه اززیر + (  یک ژوته + ۵ دانه از زیر + ۳ دانه از زیر یکی + ۵ دانه از زیر + یک

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام