آخرین اخبار : 

مدل توری

مدل توری

  شماره های جفت . رج ۱ : یکی از زیر – یک ژته – ۲ تا از زیر رج ۲ : یکی از رو – ۳ تا از رو – سومین دانه از میل راست را روی ۲ تای