آخرین اخبار : 

مدل های بافت کشبافت

کشبافت امریکایی

برای این کشباف ، وقتی رجی که روی لباس به طرف خودمان است را می خواهیم ببافیم ، دانه اول را که نمی بافیم …….. دانه بعدی را که به زیر است را هم نمی بافیم ……… دانه رو را

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام