آخرین اخبار : 

نقشه گلدوزی روی پارچه

طرح گلدوزی

این هم طرحی برای گلدوزی روی پارچه.  طرح:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام