آخرین اخبار : 

پاپوش نوزاد بافتنی

پاپوش نوزادی

۲۰ دانه با نخ متوسط سر می اندازیم و یک مربع با بافت رکن میبافیم . یک مربع دیگر هم با یک رنگ دیگر می بافیم. مربها را به حالت بیضی کنار هم میگذاریم و دو راسی را که کنار

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام