آخرین اخبار : 

پایه بلند در قلاب بافی

آموزش قلاب بافی بافت پایه بلند

Double crochet نخ را دور قلاب می پیچیم ۲ قلاب را داخل اولین دانه کرده (دانه ای که میل در آن است شمرده نمی شود) Insert hook into 2nd ch from hook.loop on hook does NOT count as a chain ۳ نخ را