آخرین اخبار : 

ژاكت دخترانه بافتنی

ژاکت یقه آرشال دخترانه

    سایزهای ۰-۳ ماهه ،۳-۶ ماهه،۶-۱۲ ماهه،۱-۲ ساله، ۳-۴ ساله،۴-۶ ساله دور سینه ۶۹cm ,64cm ,60cm, 54cm, 49cm ,44cm (اندازه گیری شده) دور سینه ۶۶cm ,61cm 51cm ,56cm ,46cm ,41cm (که فیت میشه) کل طول ۳۵cm , 29cm ,25cm