آخرین اخبار : 

کیف موبایل قلاب بافی

کیف موبایل (قلاب بافی) مشکی و سفید

    کیف موبایل (قلاب بافی) ۴۰ دانه زنجیره بزنید زنجیره آخر را به زنجیره اول با یک زنجیره متصل کنید و بافت را به صورت گرد ادامه دهید رج ۱: پایه کوتاه رج ۲ الی ۱۳: پایه بلند رج