آخرین اخبار : 

گردنبند کنفی

گردنبند کنفی

این گردن بند رو می شه هم با رشته های کنف و هم با قیطان درست کرد تصویر بزرگ  گردنبند کنفی راهنمای ساخت گردنبند کنفی